Vizsgakövetelmények


Vizsgakövetelmények:


 
 

Shotokan karate kata videók:

 1. TAIKYOKU SHODAN (KIHON KATA)
 2. HEAN SHODAN
 3. HEAN NIDAN
 4. HEAN SANDAN
 5. HEAN YONDAN
 6. HEAN GODAN
 7. TEKKI SHODAN
 8. BASSAI DAI
 9. KANKU DAI
 10. KANKU SHO
 11. EMPI
 12. JION
 13. HANGETSU
 14. NIJU SHIHO
 15. GOJU SHIHO SHO
 16. BASSAI SHO
 17. TEKKI NIDAN
 18. JITTE
 19. SOCHIN
 20. UNSU